POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

POUČENÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správce:

SHOWTIMECOMPANY s.r.o.,

se sídlem Padovská 585/8, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10,

identifikační číslo: 06806830,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 289324

Kontaktní údaje správce:

(i) kontaktní adresa: Padovská 585/8, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, (ii) kontaktní e-mail: eshop@hodiny.net, (iii) kontaktní telefon: 776 609 633.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „nařízení GDPR“) jsou Vám, jakožto subjektům údajů, tímto poskytovány níže uvedené informace, a to zejména o tom, (i) jaké osobní údaje shromažďujeme, (ii) jak s těmito údaji nakládáme, (iii) na základě jakých právních základů osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům osobní údaje využíváme, (iv) komu jsme oprávněni tyto osobní údaje poskytnout, (v) jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, jakož i (vi) kde lze získat informace o Vašich osobních údajích, jež zpracováváme.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste se seznámili s obsahem tohoto Poučení o zpracování osobních údajů. Vaše případné dotazy jsme připraveni zodpovědět na kontaktním e-mailu: dan.hodiny@gmail.com, případně na adrese Padovská 585/8, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10.

S Vašimi osobními údaji vždy nakládáno v souladu s platnou právní úpravou tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna jejich bezpečnost.

Zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu

  1. Vaše identifikační a kontaktní údaje,
  2. záznamy o vzájemné komunikaci,
  3. údaje o Vašich platbách, bankovní údaje,

a to

  • za účelem prodeje a doručení zboží, jakož i za účelem správy zákaznického účtu na www.hodinydelajiradost.net, a to z titulu plnění smlouvy po dobu 10-ti let (osobní údaje v rozsahu uvedeném pod písm. a), b) a c) shora),
  • za účelem možnosti uplatnění a vymáhání právních nároků, resp. ochrany právních nároků, a to z titulu oprávněných zájmů naší společnosti po dobu 10-ti let (osobní údaje v rozsahu uvedeném pod písm. a), b) a c) shora),
  • za účelem nabízení obchodu, služeb a produktů včetně zasílání obchodních sdělení, a to z titulu oprávněných zájmů po dobu 10-ti let (osobní údaje v rozsahu uvedeném pod písm. a) a b) shora).

 

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně. Při zpracování Vašich osobních údajů však nebude docházet k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Vaše osobní údaje nebudeme předávat do třetí země.

 

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny našim zaměstnancům nebo jiným pověřeným osobám, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních (či obdobných) povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji. Pro účely plnění smlouvy jsou dále osobní údaje zpřístupněny obchodním partnerům – dodavatelům/subdodavatelům, resp. zpracovatelům a/nebo dalším zpracovatelům. Případně pak Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám z jiného důvodu v souladu s platnými právními předpisy.

Vezměte, prosím, na vědomí, že v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte:

- právo na přístup k osobním údajům,

- právo na jejich opravu a výmaz,

- právo na omezení zpracování a

- právo podat ve smyslu čl. 21 odst. 4 nařízení GDPR námitku proti zpracování.

 

Pokud se údajů budete domnívat, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR, máte právo podat stížnost na postup naší společnosti, jakožto správce, u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Máte dále právo získat od naší společnosti osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli. Naše společnost Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

V případě neposkytnutí osobních údajů s Vámi nebudeme schopni uzavřít smlouvu.